– Ông Dinh Vü dâp ruộng bậc thang

Category: Du học 0 0

– Neu không cô gi trâc trô, tôi së dUdc thâng chûc Thi Lang. – Ông Dinh Vü dâp. – Düdc nhü vây, tôi së là vi mù cang chải Thüdng thü mù cang chải Bô Lê tré nhât trong trieu.

Nhüng cô kê dô~~ ky vôi hoan do tân toc cua tôi, ho dâ hac tau nhüng chuyên không dâu! Nghe ldi xûc xiêm, nhà vua diêu tôi ra ndi. – Năm Kỷ Mão , chú Tá thi trường Vị Hoàng, tôi tứ đại đỉnh đèo lại chấm tứ đại đỉnh đèo trưòng Thăng Long. Khoa ấy, tôi vớt mấy anh cho đỗ! Nghĩ lại, chính mình có em đi thi lại không giúp được gì!- Ông Đình Vũ trầm ngâm.

– Xem ra, chỉ mình tôi là được may mắn! Các em ruột tôi, thi cử cũng chật vật lắm! Chú Hai Nghi mói trượt một khoa. Chú Tư Trung thì trượt. Nhưng chú Ba, chú Tư vẫn chăm chỉ đèn sách, may ra rồi cũng đỗ đạt. Mải nói chuyện, chưa ai đụng đũa, ruộng bậc thang ông cả Giai vội mòi vị hầu tước ruộng bậc thang lĩnh chức Tham hiệp trấn Lạng Sơn cầm đũa,. Trong nifdc thi chia ba bè, bon phâi, hâm hai lân nhau, sàn sàng công rân cân gà nhà, rUôc voi giày ma to! Luc do, ông nôi vùa phâi. Chiêu mai, bac ve vui têt Vua Bêp vôi ông bà, bac gai và câc châu.

Cô le tù khi ra làm quan, nâm nay, làn dàu tien bac düdc vê an Têt Nguyên dân vôi gia dinh tai quê hùdng ban quân!
! Cüng may, vi. – Tù nây, tôi nhâng quên, không hoi thàm ông Chiêu Ho nhà ta!- Ông Câ Giai nôi. – Nêu tôi nhd không làm thi
năm At Dậu ông Chiêu được nhà vua triệu vào Kinh, kể từ đó, tôi không được tin tức. Thấy ông tôi cầm đầu nhà Thành Quân , tôi mừng lắm, nghĩ ngay việc cho cháu Bảo vào học trưồng Giám để ông ngoại.

Ngặt một nỗi, bô~~ cháu họ Đỗ , không thể xin cho con mang họ Nguyễn vào học ở đấy được! Phải làm số tâu với. Xong việc, mới đón cháu về Kinh đợi sát hạch. Cháu nó vào chân giám sinh chưa được bao lâu thì tháng Mười vừa rồi, ông ngoại cháu, không những bị giải chức ở. – u cũng là các bạn làng Nho ghen tài, ghét đức mà nên! Năm nay ông nhạc tôi đã sáu mươi ba, lúc trẻ sống trong cảnh.

Thương ông là con bạn cũ, sốhg long đong thiếu thốn nên mời về nuôi để dạy anh em chúng mình học! Những năm sống.

Related Articles

Add Comment