Đến ngày giỗ của vị nào, thì mở nắp, rút bài vị của ông tổ hay bà tổ ấy thôi văn hóa Việt Nam

Category: Du học 0 0

Trên khám thò, ngoài bài vị các tổ ông, còn có thần chủ các tổ bà. Đến ngày giỗ của vị nào, thì mở nắp, rút bài vị của ông tổ hay bà tổ ấy thôi.

Nhà thờ cọ ba gian, gian giữa tò các tổ và cha mẹ mất đã đoạn tang, tức hết trở.

Hai gian bên dùng để thò cha mẹ mất mà chưa đoạn tang, và bố mẹ vợ không có con trai cúng giỗ. Khi cậu con trai lên chín là Đình Khản mất đi, tà Phủ đặt bài vị cúng con trai I gian tả. Cách vài tháng sau, lại đến cậu con lên năm là Đình An qua đời, bà phu
đặt bài vị thò ở gian hữu. Ngày mùng ba tháng Chạp vừa rồi đã làm giỗ đầu cậu lên chín, đến hăm bảy tháng Hai năm tối sẽ là giỗ đầu cậu. Vừa rồi thấy ông bưng bài vị và bát hương thò Đình An đặt sang gian bên tả, cạnh thần chủ Đình Khản, vì ông. Khấn xong, ông quỳ lễ lần nữa, rồi lùi bưốc xuống bục. Lúc này, xa gần đã vọng đến những tiếng pháo nổ đì đùng. Bà Phủ dắt cô gái út Thị Thiều lên gác nhà thồ, thấy ông liền giục:
– Sao cậu chưa đốt pháo?
Ông Phủ liền lấy. Vî dông cûa hàng tù hâm ba thâng Chap, nên dên hàm tâm têt, câc các họ ở Việt Nam các họ ở Việt Nam công viêc quét vôi, co rüa, don dep, trang ^ hoàng toàn bô. Vi the, sau büa tât niên, bà Phü chî côn nghî ngdi, dé den toi, y phuc chînh tê cùng quan ông “thu tuê-1 (1) tai nhà thd, dçli.

Nghe tieng trong khai canh môt(2), tù diêm tuàn dau phô~~ vong lai, ông Phü süa khan âo, xâch dèn long khieu, lên gâc nhà thd. Dôi dèn long ngoài hiên côn chxfa thap, ông lây dôm châm, roi treo vào phia sau mành hoa dê trânh giô bâc và mua bay hàt vào.

Trên ban thd, dôi dèn coc, dôi hoàng lap vàn côn dang chây, trdi dâ toi mit, ông Phü thàp thêm chiêc dèn ba dây treo phia trên bue. Ông lai châm thêm dôi nên dô, dàt vào ban thd hai con. Chùng ây ngon dèn, nên làm ba gian thô sang trüng, âm cüng hân lên. Bà Phü văn hóa Việt Nam dàt tay bé Thieu lên nhà thô, têt này văn hóa Việt Nam jS 11»
1. Nghïa là “trüc tuoi”; “Chong dèn trüc tuoi cay con mât” (0®nl trù tich thd Nôm, Nguyên Trâi)
2. 7 giô làng văn hóa các dân tộc Việt Nam tÔi làng văn hóa các dân tộc Việt Nam .

Related Articles

Add Comment