cũng vui may phat dien

Category: Game 0 0

Một nám đợi chò đả giúp tôi hoàn chỉnh cái phương án cuốĩ cùne của tôi và đế theo dõi anh. cũng vui. Anh đã mỗi ngày một thêm điên 1ồ’vì cái quyền lực không chờ mà được. – Đủ rồi! Ông muốn gi?
– Tất cả! I Ông ta nói, rất vui vẻ.

Quyền máy rửa xe hành, trọn vẹn máy rửa xe . Anh sẽ trỏ thành người chủ sỏ hữu của Công ty. Anh sẽ đồng thời từ chức và cử tôi làm chủ tich vĩnh viễn của Công ty và vối những quyền hành bất di bất dịch. Anh viện cố vì quá đau thương;, anh sẽ là người góa vợ không gì an ủi noi. Dần dần tôi sẽ tạo những cổ phần tên tôi.

Tôi đã thảo một dự án pháp lý dài hạn. Anh sẽ nhường lại các cồ phần của anh cho tôi mà tôi không phải mất một đồng xu. Chúng ta sẽ lập những bản thỏa thuận đề trống. Ngày mai họp Hội đồng quản trị. anh sẽ diễn màn
kịch lớn của anh: anh sẽ đóng vai iigưoi đàn ông đau khô: anh xin rút ]ui khỏi Cóng ty và giao toàn.

Tất cả!
Ồng ta chạm tay vào vai Annie. Annie muôn tránh sự tiêp xúc may phat dien ấy may phat dien . ông ta giữ lấy vai cô ta:
– Anh sẽ lo lắng cho người thiếu phụ này. Tói máy hút bụi rất biết máy hút bụi ơn cô tẵ. Nếu cô ta không tiết lộ tất cả với tôi thì giờ đây tôi đả chẳrig được thoái mái như thê này. Tôi ngoảnh sang phía Annie. – Cô có nhận thấy việc gì đang xảy ra cho chúng ta không?
– Có.

Related Articles

Add Comment